ROTARY  INTERNATIONAL
ישראל אזור 2490
 

מועדון רוטרי חולון

                               

 

       

מונה:

עמותת נאמני מועדון רוטרי חולון (ער)

 
          ועד העמותה   
             
        יו"ר העמותה     
 נשיא המועדון משה יצחקי
 
             
        מזכיר העמותה  נ"ל מאיר הולנדר
             
        גזברית  העמותה

ר' אסתר ג'ורנו

 
             
        חבר ועד העמותה  נ"ל משה הורן
             
        חבר ועד העמותה ר' שי אריאן
             
          ועדת ביקורת  
             
         

 יו"ר ועדת ביקורת 


 
 נ"ל אלי טרטנר
             
       
חבר ועדת ביקורת

 
ר'  אברהם קוטלר

 
             
        חבר ועדת ביקורת ר'  יאיר שאנן
             
          ועדת מלגות  
             
        יו"ר קרן המלגות נ"ל עמירם ון קלוטן
             
        מ"מ יו"ר קרן המלגות  ר' ישראל זוהר
             
       
חבר קרן המלגות
 
ר'  אברהם קוטלר
             
        חבר קרן המלגות נ"ל אהרון תדיר
             
         
חברים נוספים קרן המלגות
 
נציג/ת עיריית חולון  
             
             


עמותת נאמני מועדון רוטרי חולון (ער) 2018-2019


 
הנהלת העמותה 

 יו"ר העמותה    -  נשיא המועדון משה יצחקי
 מזכיר העמותה -  נ"ל מאיר הולנדר
 גזברית העמותה  -  ר'  אסתר ג'ורנו
 חבר ההנהלה   -  ר' שי אריאן
חבר ההנהלה -    נ"ל משה הורן


 ועדת ביקורת 

 נ"ל אלי טרטנר - יו"ר ועדת ביקורת
 ר' יאיר שאנן  -   חבר ועדת ביקורת
 ר' אברהם קוטלר - חבר ועדת ביקורת


וועדת המלגות.

נ"ל עמירם ון קלוטן - יו"ר קרן המלגות 
ישראל זוהר - מ"מ יו"ר קרן המלגות
 אברהם קוטלר -חבר 
אהרון תדיר -חבר
חברים נוספים: נציג עיריית חולון 

לייבסיטי - בניית אתרים